Wedi Ennill Gwobrwyon

Ymweld Ein Safle

Trefnu Ymgynghoriad Dylunio

SUT RYDYM YN GWEITHIO YN YSTOD Y PANDEMIG COVID-19

YSTAFELL ARDDANGOS
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyfnod cloi arall ar 18fed Rhagfyr, bydd ein hystafell arddangos ar gau i'r cyhoedd am y tro.

Fodd bynnag, byddwn yn dal i weithio, cymryd ymholiadau a dylunio ceginau ac ystafelloedd ymolchi, felly os ydych chi'n ystyried cegin neu ystafell ymolchi newydd yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar 01758 721081 neu info@tumewn.co.uk i drafod eich prosiect.

Byddwn hefyd yn cynnig gwasanaeth “clicio a chasglu”, felly gall cwsmeriaid sy'n dymuno casglu pamffledi neu fenthyg samplau gasglu o'r ystafell arddangos - rhowch wybod i ni cyn i chi gyrraedd. Yn dibynnu ar eich lleoliad, efallai y byddwn hefyd yn gallu danfon a chasglu o'ch cartref.

GOSOD
Bydd ein timau gosod yn parhau fel arfer, gan fod canllawiau cyfredol y Llywodraeth yn caniatáu inni weithio yng nghartrefi pobl ar yr amod y gallwn wneud hynny mewn ffordd sy'n ddiogel o COVID. Yn ymarferol mae hyn yn golygu:

• Golchi / glanweithio dwylo yn aml.
• Cynnal isafswm pellter 2m rhwng pobl lle bynnag y bo modd, a defnyddio masgiau wyneb os nad ydyw.
• Gofynnwn yn gwrtais i gwsmeriaid ymatal rhag cymaint o gyswllt â'n gosodwyr â phosibl, a gadael drysau ar gau i ynysu ein hardal waith lle bynnag y bo modd.
• Os bydd unrhyw un o'n gosodwyr yn teimlo'n sâl, neu os gofynnir iddynt ynysu, yna byddant yn ynysu ar unwaith. Gofynnwn i'n gwsmeriaid hefyd wneud yr un peth, hyd yn oed os yw hyn o bosibl yn gohirio cwblhau gosodiad. Er nad yw hyn yn ddelfrydol, mae lleihau'r risg o drosglwyddo'r firws yn bwysig - mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gadw ein gilydd yn ddiogel.

Croeso i Tu Mewn

Mae Cwmni Gwobrwyol Cenedlaethol Tu Mewn yn swatio yng nghesail yr Ysgol mewn tref or enw Nefyn.

Yno mae arddangosfeydd o geginau ac ystafelloedd molchi, modern a thraddodiadol.

Bydd cyfle i chi edrych ar bymtheg gwahanol ystafelloedd er mwyn cyffwrdd a chael gweld gwneuthuriad ein cynnyrch, sydd o safon uchel.

Ceginu

Ceginau

Ystafelloedd Molchi

Ystafelloedd Molchi

Ceginau & Ystafelloedd Molchi Tu Mewn


Polisi Preifatrwydd

© 2020 Tu Mewn. Cedwir Pob Hawl. Website by Delwedd.